Ciutat

 • Població

  Població total de la ciutat (ISO4.1)

 • Densitat de població

  Densitat de població (ISO4.3)

 • Canvi anual de població

  Canvi anual de població (ISO4.18)

 • Població infantil

  Percentatge de població format per xiquets entre 0-14 (ISO4.22)

 • Població jove

  Percentatge de població format per persones joves (ISO4.16)

 • Població adulta

  Percentatge de població format per adults entre 25-64 (ISO4.23)

 • Població major

  Percentatge de població format per persones majors de 65 (ISO4.17)

 • Ràtio home/dona

  Nombre d'homes per cada 100 dones (ISO4.24)

 • Població nascuda a l'estranger

  Població nascuda a l'estranger (ISO4.26)

Economia

 • Taxa de desocupació

  Nombre de residents en edat de treballar que no tenien una ocupació remunerada ni eren autònoms, però sí que podien treballar i buscaven treball, dividit per la població activa total (ISO5.1)

 • Desocupació juvenil

  Nombre total de joves sense ocupació dividida per la població activa jove (ISO5.5)

 • Nombre d'empreses

  Nombre total d'empreses en una ciutat dividit per una cent mil·lèsima part de la població total de la ciutat (ISO5.6)

Entorn

 • Partícules en suspensió PM10

  Massa total de partícules recollides en el rang de grandària de PM10 dividida pel volum d'aire mostrejat (ISO8.2)

 • Concentració NO2

  Suma de les concentracions diàries de tot l'any dividida per 365 dies (ISO8.4)

 • Concentració SO2

  Suma de les concentracions diàries de tot l'any dividida per 365 dies (ISO8.5)

 • Concentració O3

  Suma de les concentracions diàries de tot l'any dividida per 365 dies (ISO8.6)

Salut

 • Metges

  Nombre de metges de medicina general o especialistes dividit per una cent mil·lèsima part de la població total de la ciutat (ISO12.3)

 • Infermeres/Obstetrícia

  Nombre total d'infermeres i personal d'obstetrícia dividit per una cent mil·lèsima part de la població total de la ciutat (ISO12.5)

 • Salut mental

  Nombre de professionals de la salut mental dividit per una cent mil·lèsima part de la població total de la ciutat (ISO12.6)

Aigua

 • Subministrament d'aigua potable

  Nombre total de persones amb servei de subministrament d'aigua potable dividit per la població total de la ciutat (ISO21.1)

 • Accés aigua millorada

  Població total amb accés a una font d'aigua millorada dividida per la població total de la ciutat (ISO21.2)

 • Accés instal·lacions sanitàries

  Nombre total de persones que utilitzen instal·lacions de sanejament millorades dividit per la població total de la ciutat (ISO21.3)

 • Consum domèstic

  Consum total d'aigua de la ciutat en litres per dia per a ús domèstic dividit per la població total de la ciutat (ISO21.4)

 • Consum total

  Quantitat total de consum d'aigua de la ciutat en litres per dia dividida per la població total de la ciutat (ISO21.5)

 • Interrupcions del servei

  Quantitat total d'hores d'interrupció, multiplicada pel nombre de llars afectades i dividit pel nombre de llars (ISO21.6)

 • Pèrdua d'aigua

  Volum d'aigua proveïda menys el volum d'aigua utilitzada dividit pel volum total d'aigua proveïda (ISO21.7)

Residus

 • Recollida Viària - Resta

  Recollida Viària - Resta

 • Recollida Viària - Cartó

  Recollida Viària - Cartó

 • Recollida Viària - Cristall

  Recollida Viària - Cristall

 • Recollida Viària - Envasos

  Recollida Viària - Envasos

 • Recollida Viària - Voluminosos

  Recollida Viària - Voluminosos

 • Recollida Viària - Orgànica

  Recollida Viària - Orgànica

 • Recollida Viària - Neteja viària

  Recollida Viària - Neteja viària

 • Recollida Viària - Roba tèxtil

  Recollida Viària - Roba tèxtil

 • Recollida Viària - Oli usat

  Recollida Viària - Oli usat

 • Ecoparc - Poda (més urbanitzacions)

  Ecoparc - Poda (més urbanitzacions)

 • Ecoparc - Fusta

  Ecoparc - Fusta

 • Ecoparc - Aparells elèctrics i electrònics

  Ecoparc - Aparells elèctrics i electrònics

 • Ecoparc - Tòxics

  Ecoparc - Tòxics

 • Ecoparc - Enderrocs

  Ecoparc - Enderrocs

 • Ecoparc - Plàstics

  Ecoparc - Plàstics

 • Ecoparc - Pneumàtics

  Ecoparc - Pneumàtics

 • Ecoparc - Matalassos

  Ecoparc - Matalassos

Tecnologia

 • Seu Electrònica - Visites

  Nombre de pàgines visitades en la seu electrònica

 • Punts Wi-Fi

  Nombre de punts d'accés Wi-Fi

 • Fibra òptica

  Nombre de metres